top of page

פסיכותרפיה וייעוץ באוריינטציה פמינסטית

פסיכותרפיה פמיניסטית שואפת להביא להקלת סבלה של המטופלת ולהעשרת דרגות החופש והמרחב שלה. לצד חקירת העולם הפנימי, מדגישה הפסיכותרפיה הפמיניסטית את חשיבותם של גורמים תרבותיים-חברתיים התורמים ליצירת הסבל הנשי והאנושי.פסיכותרפיה פמיניסטית, על זרמיה השונים, מאפיינת את המצוקה הנשית בקונטקסט של חברה פטריארכאלית ודכאנית כלפי נשים. עם התפתחות המחאה החברתית כמו גם המחקר האקדמי בנושא של לימודי נשים וכינון הזהות הנשית- נפתחו גם ערוצים חדשים של טיפול בנשים שאינם עולים בקנה אחד עם גישות מסורתיות.בהתאם לכך המטפלת הפמיניסטית מתמקדת בהעצמת כוחותיה ומשאביה הפנימיים של המטופלת ולא בחולשותיה. עמדת המטפלת אינה בהאשמה ותיוג. המטפלת והמטופלת שותפות למסע הדדי תוך כדי מודעות ליחסי הכוח החברתיים ולשיח התרבותי-חברתי הפועל על ומפעיל את שתיהן. 

bottom of page